English version
 
 
Srijeda, 22.09.2021.
Broj posjeta: 4652788
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

01.07.2021. / REAGOVANJE (Foto)

Povodom teksta objavljenog u dnevnim novinama „Dan“ od 23.06.2021. godine, rubrika Regioni, pod naslovom „Uništeni izvori pitke vode u sanitarnoj zoni“, a u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, nakon detaljne kontrole i inspekcijske provjere stanja na terenu, Uprava za šume Crne Gore daje sljedeće:
REAGOVANJE
Prije reagovanja na same navode u gore pomenutom tekstu, još jednom u nizu nekorektnih tekstova kojima se nastavlja negativna kampanja protiv Uprave za šume, ne možemo, a da ne konstatujemo da je sticajem čudnih okolnosti, u skromno izmjenjenoj prepričanoj formi, isti tekst objavljen u dnevnim novinama „Dan“ i 29. februara 2020. godine pod jedino izmjenjenim naslovom “Sječa šume ugrozila bi preko 20 vodoizvorišta“. Zanimljivo je za one koji nisu imali prilike da isti pročitaju, da su jedino promijenjena imena sagovornika i glagolska vremena, a izjave ostale iste, uz sitne dorade. Takođe je simptomatična proizvoljna upotreba istrošenih termina kasapnica, devastacija, uzurpatori, tajkuni, nezakonito, krivično dijelo i slično, pretpostavljamo da bi „ekskluziva“ što dalje odjeknula, međutim cilj Uprave za šume je da javnost istinito informiše sa činjenicama obzirom da gazdujemo državnim resursom, a ne da je dezinformišemo neprovjerenim kopiranim „ekskluzivama“.

S tim u vezi, Uprava za šume Crne Gore je odmah nakon prijema prijave sječe u zoni sanitarne zaštite na lokalitetu Rujišta, koja je dostavljena Područnoj jedinici Andrijevica 22. juna 2021. godine, preduzela sve zakonom predviđene postupke kako bi se utvrdilo činjenično stanje na terenu i provjerili navodi iz pomenute prijave.

Naime, po nalogu direktora Uprave za šume u Područnoj jedinici Andrijevica istog dana je rješenjem formirana komisija sa zadatkom da utvrdi stanje na terenu kao i broj i masu posječenih stabala u sanitarnoj zoni odjeljenja 32, 33 i 34 GJ „Gradišnjica – Jalovica“, a koja nije pronašla nikakve neregularnosti, a kamoli „bezakonje“ i „kasapnicu“. Takođe, istog dana 22. juna 2021. godine šef PJ Andrijevica donio je Rješenje o obustavi radova na sječi, privlačenju i otpremi drvnih sortimenanta u gore pomenutim odjeljenjima i u rekordnom roku isto uručio koncesionaru DOO „Boj komerc“ Andrijevica. Osim toga, nakon krivične prijave NVU „Vodovod Čoeča glava“ protiv Uprave za šume PJ Andrijevica, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva Berane, došlo je i do inspekcijskog nadzora i provjere navoda da je u dijelu Rujišta izvršena bespravna sječa četinara. Nakon temeljne dvodnevne provjere na terenu, inspektor je konstatovao da su predstavnici Uprave za šume PJ Andrijevica postupili u skladu sa planskom dokumentacijom i u skladu sa potpisanim koncesionim ugovorom, kao i to da je koncesionar sjekao isključivo doznačena stabla, šumski red uspostavljao djelimično, al da je vidno da su radovi u toku i da nije prekršio Zakon o šumama niti podzakonske akte.

Nakon terenskog nadzora, inspektor je izvršio i kontrolu poslovnih knjiga Uprave za šume i to najprije uvid u Posebnu osnovu gazdovanja šumama za GJ “Gradišnjica – Jalovica“ sa rokom važenja 2011-2020, u kojoj su jasno navedene količine planiranih sječivih etata za odjeljenja 32, 33 i 34. Obzirom da je važenje osnove isteklo prošle godine, kada je i uspostavljena zona zaštite, treba naglasiti da je nova Osnova za tu gazdinsku jedinicu već izrađena i po dobijanju mišljenja Područne jedinice ista će biti usvojena, a u njoj će se i zvanično nalaziti određeni djelovi ove gazdinske jedinice kao zaštićena zona. Do tada, Uprava za šume po zakonu mora da gazduje po trenutno važećoj Osnovi. Takođe, uvidom u knjige doznake i izvođačke projekte inspektor nije našao nikakve neregularnosti. Na kraju, analizom i koncesionog Ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica broj 3053 od 08.07.2008. godine, sklopljenog sa DOO „ Boj komerc“, utvrđeno je da predviđena sječa na godišnjem nivou ukupno iznosi 14.695 mł i da je Uprava za šume u potpunosti postupala u skladu sa potpisanim ugovorom. Iz tih razloga neumjesne su ocjene da je riječ o „teškom krivičnom djelu“, da „tajkuni nemilice raubuju naše šume“ i slično.

Ovdje treba naglasiti i to da nije Uprava za šume krivac za probleme koje mještani imaju sa izgradnjom vodovoda i da ta priča datira još iz prošlosti i da je ne treba prebacivati „u naše dvorište“. Svjesni značaja teme, obzirom da se isti tekst objavljuje dva puta u godini dana, cijenjenom inspektoru smo na uvid dali i dokumentaciju u vezi izgradnje vodovoda u GJ “Gradišnjica – Jalovica“ i to: presude Upravnog suda Crne Gore i Rješenja Glavnog administratora opštine Andrijevica, kojima se poništavaju vodni uslovi, kao i Rješenje Glavnog administratora opštine Andrijevica od 31.03.2021. godine kojim se poništava Rješenje Sekretarijata lokalne uprave od 14.12.2018. godine i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje. Na osnovu dokumentacije u koju je inspektor imao uvid konstatovao je da NVU „Vodovod Čoeča glava“ zapravo nema valjanu dokumentaciju za izgradnju vodovoda na sedam izvora u GJ “Gradišnjica – Jalovica“, zbog čega ne treba zavaravati javnost da je sječom šume dosadašnji rad na izgradnji vodovoda doveden u pitanje, već da je upitna sama izgradnja vodovoda zbog neadekvatne dokumentacije.

Ono što na kraju želimo da naglasimo je da prilikom izrade Programa gazdovanja za određenu gazdinsku jedinicu izuzetno se vodi računa o izvorištima između ostalog i obavezno se vrši procjena uticaja na životnu sredinu po jasno utvrđenim pravilima, zbog čega nisu korektne neosnovane optužbe i krivične prijave na račun Uprave za šume, ali to ćete uostalom imati priliku da saznate ukoliko želite po usvajanju novog Programa gazdovanja šumama za GJ “Gradišnjica – Jalovica“.

Uprava za šume Crne Gore


 

 

Novosti

20.09.2021.
UGOVORI O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKE JEDINICE PO PODRUČNIM JEDINICAMA

Zaključen između:

1) UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor, Branko Janković - NARUČILAC.

2) AD "INSTITUT ZA ŠUMARSTVO" - Podgorica i DOO "TAXUS FOREST PROJECT"- Pljevlja, koju zastupaju izvršni direktori, Slaviša Lučić i Ilija Krejović - PONUĐAČ.


09.09.2021.
Odluka o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini za 2021. godinu (PRILOG)

Dodjeljuje se pravo na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda (cvjetovi, sjeme, plodovi, smola, četine, lišće šumskog drveća i grmlje, trava, mahovina, paprat, šušanj, treset i humus, ljekovito, aromatično i jestivo bilje, šumsko voće i gljive) u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini za 2021. godinu pravnim licima, registrovanim za otkup nedrvnih šumskih proizvoda u Centralnom registru privrednih subjekata, koji su se prijavili na javni oglas, koji je raspisala Uprava za šume.


08.09.2021.
REAGOVANJE (Foto)Povodom saopštenja mještana sela Vidre, objavljenog u brojnim medijima, kao i email-a Fondacije Banka hrane Crne Gore, proslijeđenog brojnim adresama, a sada i najnovijeg i svakako najupečatljivijeg saopštenja gospodina Mitrovića iz NVO „Breznica“, a sve u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, zbog netačnih tvrdnji kako potpisnika pomenutog saopštenja, tako i neumjesnih komentara gospodina Mitrovića u vezi sječe šuma na brdu Gosteč, Uprava za šume Crne Gore, Područna jedinica Pljevlja, kako je i najavila, daje sljedeće reagovanje.

01.09.2021.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Napadnut još jedan šumar01.09.2021.
REAGOVANJE


Povodom saopštenja mještana sela Vidre, objavljenog u brojnim medijima, kao i email-a Fondacije Banka hrane Crne Gore, proslijeđenog brojnim adresama, a sve u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, zbog netačnih tvrdnji potpisnika pomenutog saopštenja, Uprava za šume Crne Gore, Područna jedinica Pljevlja daje sljedeće reagovanje

--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.